http://bkbelgique4.be/Mis on murru taandamine


mis on murru taandamine

MURRU TAANDAMINE. Murru lugeja ja nimetaja jagamist ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga nimetatakse murru taandamiseks. N: Murdu saab taandada vaid siis, kui tema lugejal ja nimetajal on 1-st erinev ühine tegur. Murdu, mille lugejal ja nimetajal ei ole peale 1 teisi ühiseid jagajaid, nimetatakse taandumatuks murruks.

.

.

Hariliku murru taandamine. Hariliku murru taandamiseks nimetatakse murru lugeja ja nimetaja jagamist ühe ja sama nullist erineva arvuga. Näide 1. Taandada võime järk-järgult arvudega, millega jaguvad nii murru lugeja kui ka murru nimetaja. Vihikus võib ka nii taandada. Näide 2.

.

Murru taandamine. Algebraliste murdude taandamiseks kasutatakse:. 1 ühise teguri sulgude ette toomist. 4x + 8 4 x + 2 2. N = =. 2 x + 4 x 2 x x + 2 x. 2. . . 2 abivalemeid. 5a ? 50 5 a ? 10 5 a 2 ? b 2 = a + b a ? b . N = =. a ? 100 a + 10 a ? 10 a + 10. 2. a + b 2 …

.

Harilikud murrud ja kümnendmurrud, taandamine ja laiendamine. Võrdlemine. Harilikud murrud ja kümnendmurrud, taandamine ja laiendamine. Võrdlemine. Kui suur osa ruudust on värvitud? Mõni muu vastus. 9/16. 1/2. 7/16.

.

.

murru taandamine Murru lugeja ja nimetaja jagamist ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga nimetatakse murru taandamiseks. N: Murdu saab taandada …

.

Kordarv- positiivne naturaalarv,mis jagub peale 1 ja iseenda veel mõne naturaalarvuga. Murru taandamine- murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama arvuga. Murru laiendamine - murru lugeja ja nimetaja korrutamine 1 ja sama arvuga. Liigmurd- harilik murd mille lugeja on suurem või võrdne kui nimetaja...

.

Hariliku murru põhiomadus on kirjas nii mõiste, näite kui ka matemaatilse valemina. Teoorialehe lõpus on ära toodud mõiste taandamine ja välja pakutud …

.

Harilike murdude laiendamine. Hariliku murru laiendamiseks nimetatakse murru lugejaja nimetajakorrutamist ühe ja sama nullist erineva arvuga. Arvu, millega lugejat ja nimetajat korrutatakse, nimetatakse murru laiendajaks. Hariliku murru laiendamist läheb vaja näiteks harilike murdude liitmisel ja lahutamisel murdude ühenimeliseks teisendamisel.

.

Mis on murru taandamnie? Lahendus: Murru taandamine on murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga. c)Millist murdu ei saa taandada? Lahendus: Taandada ei saa murdu, millel puudub ühistegur. Taanda murrud 1) Lahendus: 2) Lahendus: 3) Lahendus: Korruta murru lugejat ja nimetajat 4-ga. Kirjuta vastavad võrdused. 1)

.

Murru taandamine <ul><li>Murru väärtus ei muutu, kui murru lugejat ja nimetajat jagada ühe ja sama, nullist erineva arvuga. </li></ul> 12. Murru põhiomadus <ul><li>Murru väärtus ei muutu, kui murru lugejat ja nimetajat korrutada ühe ja sama, nullist erineva arvuga. </li></ul>

.

Murru taandamine – lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga. Murru laiendamine – murru lugeja ja nimetaja korrutamine ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga. Teravnurk – nurk, mille suurus on väiksem kui 90º. Täisnurk – nurk, mille suurus on 90º. Täisnurk – nurk, mille haarad on risti.

.

Arv, mis koosneb täisosast ja murdosast., Murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva arvuga., Murd, mille lugejal ja nimetajal ei ole peale arvu 1 teisi ühiseid jagajaid., Arv, mis näitab, kui suur osa tervikust tuleb leida.

.

Murru taandamine on murru lugeja ja nimetaja jagamine nende ühisteguriga. Murdu, mille lugejal ja nimetajal ühised tegurid puuduvad, nimetatakse taandumatuks murruks. Iga murru saab taandamise teel viia unikaalseks taandumatuks murruks. Selleks tuleb lugejat ja nimetajat jagada nende suurima ühisteguriga. Vaata ka. Murru laiendamine; Viited

.

Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks ja kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks.

.

5 suhted: Üks kahendik, Eritakistus, Matemaatika mõisteid, Murru laiendamine, Ruutjuur kahest. Üks kahendik. ½ Üks kahendik ( 1⁄2) on taandumatu murdarv, mis saadakse 1 (lugeja) jagamisel 2-ga (nimetaja). Uus!!: Murru taandamine ja Üks kahendik · Näe rohkem ». Eritakistus

.

Murru taandamine 27. Milline osa joonisest on värvitud? Võrdle saadud murde..... 28. Värvi joonisest nõutud osa. Võrdle. 3 5 6 10 6 10..... 3 5 Murru lugejat ja nimetajat on jagatud .....-ga. 6 : 10 = 6 10 = 6 : 2 10 : 2 = 3 5 Murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva arvuga on murru taandamine. Murru suurus ...

.

Taandamine ja laiendamine on teineteise pöördteisendused. Vasta küsimustele. 1) Mis on murru laiendamine Lahendus: Murru laiendamine on murru lugeja ja nimetaja korrutamine ühe ja sama nullist erineva arvuga 2) Mis on murru laiendaja Lahendus: Murru laiendaja on arv, millega murru lugejat ja nimetajat korrutatakse 3)

.

Ülesanne 2 Tee läbi viis ülesannet murdude laiendamise kohta. Kirjuta arvuti poolt genereeritud murrud koos enda lahendustega paberile. Ülesandeni jõudmiseks vali menüüst Rename Fractions.Avanenud lehelt vali Rename In Higher Terms With Lines (murde kujutavad joonised on esitatud lõikude abil) või Rename In Higher Terms With Circles (murde kujutavad joonised on …

.

Murru taandamine – lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga. Murru laiendamine – murru lugeja ja nimetaja korrutamine ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga. Teravnurk – nurk, mille suurus on väiksem kui 90º. Täisnurk – nurk, mille suurus on 90º. Täisnurk – nurk, mille haarad on risti.

.

Mis on murru põhiomadus? Kui murru lugejat ja nimetajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga, siis same selle murruga võrdse murru. Mis on murru taandamnie? Too näiteid. Murru taandamine on murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga. Millist murdu ei saa taandada? Too näiteid. Taandada ...

.

HARILIKUD MURRUD Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 2006 . We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.

.

taandamine. murru lugeja ja nimeetaja korrutamine ühe ja sama nullist erineva arvuga. ... arv mis näitab kui suur osa antud arvust tuleb leida. osamäär. murd mis saadakse lugeja ja nimetaja vahetamisel. pöördarv. lõik mis ühendam ringjoone keskpunkti mis tahes ringjoone punktiga.

.

Murru laiendamine on murru lugeja ja nimetaja korrutamine ühe ja sama arvu või avaldisega. Seda arvu (või avaldist) nimetatakse laiendusteguriks. Vaata ka. Murru taandamine; Viited ... Kui on teavet, mis on praegu ekslik või millel on ebatäpne kuva, ...

.

arvud, mis jaguvad ainult ühe ja iseendaga. järkarv. arv,milles on ainult üks nullist erinev number. kümnendmurd. ... murru taandamine. murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva arvuga. OTHER SETS BY THIS CREATOR.

.

Defineerimine ja tõestamine. I. Defineerimine. 1) Vasta küsimusele definitsiooniga. a) Missugust nurka nimetatakse sirgnurgaks? b) Missuguseid sirgeid nimetatakse lõikuvateks?

.

Hariliku murru kujutamine arvkiirel (2t) Lihtmurd ja liigmurd (2t) Liigmurru täis- ja murdosa (2t) Murru põhiomadus (2t) Murru taandamine ja laiendamine (2t) Murdude teisendamine ühenimelisteks(2t) Murdude järjestamine. (2t) 17.-8.10 . Murdude liitmine (6t) Liitmise seadused (2t) Murdude lahutamine (4t) Tekstülesannete lahendamine harilike

.

harilikku murru lõplikuks või lõpmatuks perioodiliseks kümnendmurruks; leiab hariliku murru kümnendlähendi ja võrdleb harilikke murde kümnendlähendite abil; arvutab täpselt avaldiste väärtusi, mis sisaldavad nii kümnend- kui hailikke murde ja sulge. Negatiivsed arvud. Arvtelg. Positiivsete ja negatiivsete täisarvude

kui tuuled pöörduvad sõnadkuidas blokeerida facebooki kontotviismis on mikroskoopkui palju on maailmas simpanseidkui kaua kestab tervisetõendkuidas seina värvidakuidas joonistada lihtsad joonistusedkuidas teha krediitarvetmis firma on hpg

       

 
    By Rafcorp
469
Bing Google