http://bkbelgique4.be/Mis on kululiik


mis on kululiik

SÕIDUAUTO kululiik on sobilik määrata selliste kulutšekkide puhul, millega on ostetud ettevõtte äritegevuse tarbeks kasutatud autole kas kütust, auto hooldusvahendeid, teenust (rehvivahetus, remont, hooldus), samuti auto parkimiskulud. Kõik kulud, mis seonduvad otseselt sõiduautoga.

.

Kululiik on sisuliselt sama, mis kuluartikkel. Ülesandes kasutatakse sõna "kululiik", mis tähendab seda, mis kulusid sul äri käivitamiseks vaja teha on. Nt. Pakud raamatupidamise teenust: 1) Põhivara ostu kulu (arvuti, programm) 2) Käibevara ostu …

.

.

Kululiik – millise kuluga on tegemist? Näiteks tööjõukulu, seadmete hooldus, ruumide rent jms. Kajastatakse raamatupidamises eraldi kulukontodel. ... püsikulu on kulu, mis jääb muutumatuks sõltumata tegevusmahust, vähemalt mõneks ajaks, näiteks tsehhijuhataja töötasu, tootmishoone rent jne. Püsikulu muutub astmeliselt, näiteks ...

.

Kululiik on dokumendiliigi alamtase. Töötajale kuvatakse portaalis kululiigid, mis on ametiasutuse halduri poolt dokumendiliigile aktiveeritud. Iga kululiik on seotud kulukontoga SAP kontoplaanis. Finantsdimensioon on majandusinfo tunnuste kogum, mis …

.

Hoonekindlustuse kulu (praegune kululiigi määratlus- „hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile“), on kululiik, mis Lääne-Virumaa 15-st omavalitsusest on praegu väiksema normpiiriga. Ettepanek on tõsta hoonekindlustuse kulu 0,05 euro võrra kuni 0,10 euroni 1 m² kohta kuus.

.

Üldkulu nimetus, mis pea olema müügiarvel. Üldkulu ühik müügiarvel Üldkulu koguse ühik müügiarvel. 6. Kululiikide liitmine ja alamkululiigid. Alamkululiik Kululiik, mille summa selle kululiigi summast maha arvatakse. Kasutatakse juhul, kui tarbevett soendatakse kütteveega, siis määratakse kütte alamkululiigiks vee soojendamise ...

.

2. Mis vahe on juhtimisarvestusel ja finantsarvestusel? 3. Mis on kulukäitur, kuluobjekt (-kandja), kulukoht, kululiik? 4. Millised on tootmiskulud ja millised mittetootmiskulud? 5. Millised on muutuvkulud ja millised püsivkulud? 6. Kuidas käituvad muutuv- ja püsivkulud tegevusmahu muutudes? 7. Mis on segakulud? 8.

.

Võrgukaod on ülekandevõrgus kõige suurem kululiik, ületades uuel tasuperioodil enam kui 10 miljoni euroga ka tegevuskulude kogusummat. Viimase hulka kuuluvad muu hulgas kõik elektrivõrgu opereerimise ja jooksva hooldusega seotud kulud. Võrgukadu on elektri ülekandega paratamatult kaasnev füüsikaline nähtus.

.

MWh-s. Selleks on arve ülesse nurka tekitatud lisainfo ruut, kus on märgitud periood, kululiik (elektrienergia) ning tehtud teisendused.Energialiik on oluline välja tuua, et taotleja teab, mis liiki energiakulu hüvitatakse. Nä i d i sa r ve 2 :

.

selgitatakse, mis on näitajate muutuste põhjused. Kasumiaruande horisontaalne analüüs näitab tulude ja kulude kasvu 30. Horisontaalanalüüsi tulemusel on võimalik analüüsida, miks üks või teine kululiik on suurenenud, mis omakorda vähendab ettevõtte tulusust.

.

3. Kululiik “Perioodika”. Eelarveülejääk umbes 28%. Sama põhjus mis eelmisel liigilgi. Tellisin kunagi näiteks “Äripäeva” ja “Tehnika Maailma” aga tegelikult oli neid lugeda üsna vähe aega. Lõpetasime tellimused ja tellime edasi ainult selliseid ajalehti/ajakirju, mis …

.

Kuluridu kustutada ei ole võimalik, kui mõni kululiik ei teostunud, siis märkige veerus Aruanne selle rea taha 0. ... Mari peab sellisel juhul aruande juurde esitama ka maksedokumendi, mis näitab, et ta on tasunud Jürile lennupiletite maksumuse.

.

3. Kululiik “Perioodika”. Eelarveülejääk umbes 28%. Sama põhjus mis eelmisel liigilgi. Tellisin kunagi näiteks “Äripäeva” ja “Tehnika Maailma” aga tegelikult oli neid lugeda üsna vähe aega. Lõpetasime tellimused ja tellime edasi ainult selliseid ajalehti/ajakirju, mis …

.

Kululiik on sarnaste tunnustega kulude rühm (Mereste 2003, lk 447) ... Perioodi kulutus (perioodi kulu) (period costs) on kulutused, mis kajastatakse kuluna tekkimise perioodi kasumiaruandes sõltumata sellest, kas aruandeperioodi jooksul soetatud kaubad või valmistatud tooted müüakse ära või mitte.

.

ravimitele, mis on tasemel 35%8 (15,4% käsimüügi- ja 19,6% retseptiravimid). Teine suurem kululiik on hambaravi (31,3%), mis on võrreldes 2016. aastaga (28,4%) mõnevõrra suurenenud Selle põhjuseks võib olla, et alates 1. juulist 2017. aastal hüvitatakse ravikindlustusest

.

Poolmuutuv on kululiik, millel on nii püsikulude kui ka muutuvkulude tunnused. Paljud kuluarvestuse üliõpilased ei ole võimelised fikseeritud ja muutuvkulusid hargnema. Püsikulud on sellised, mis ei muutu lühiajalises perspektiivis aktiivsuse taseme muutumisega.

.

Kululiik I etapp II etapp III etapp IV etapp Kokku 1. Projekti elluviivate töötajate töötasud koos (koos kõigi riiklike ... Kulud, mis on seotud kontoritehnika ja –sisustuse, seadmete ja muu materiaalse põhivara soetamisega 5. Üldkulud (kokku kuni 10

.

Vikipeedia artikli kohta vaata Vikipeedia:Artikkel. Artikkel (ladina articulus) on sõna, mis on kasutuses mitmes tähenduses: . Artikkel on ajakirjandus- või teadusväljaandes ilmunud kirjutis; Artikkel on keeleteaduses teatud abisõna; Artikkel on lepingu, seaduse, määruse nummerdatud osa või lõik;; Artikkel on sõnaraamatus, entsüklopeedias või muus teatmeteoses märksõna …

.

Kululiikide nimetusi sõnastades, kirjutage vajadusel sulgudesse täpsustus, mis aitab hindajal mõista, mida planeeritud kululiik sisaldab. Näide: Kui kululiik on "koolitusteenus", siis võimalusel täpsusta sulgudes, kas teenus sisaldab näiteks ühe või mitme koolitaja töötasu ja/või ettevalmistustööd ja/või koolitusmaterjali ja/või ...

.

INTERVJUU Evi Hindpere: üürileandja ei saa üürnikult nõuda elamuga seotud kulude tasumist. Üürileandja ei saa üürnikult nõuda nende kulude tasumist, mis teenivad elamu, seega omaniku vara säilimise ja parendamise eesmärki, ütles kinnisvarabüroo Raid & Ko jurist Evi Hindpere Delfi lugejate küsimustele vastates.

.

Amortisatsioon on kululiik, mis kasutamisel vähendab vara bilansilist väärtust. Ettevõtetel on vara bilansilise väärtuse haldamisel oma raamatupidamises mõned võimalused. Paljud ettevõtted valivad mitut tüüpi amortisatsioonimeetodite vahel, kuid võimalus on ka ümberhindamine.

.

muutuvkulu – kululiik, mis suureneb pidevalt iga täiendava toote tootmise ja müümisega müügioptsioon – väärtpaber, mis võimaldab alusvara tulevikus rakendushinnaga müüa N naturaalmajandus – majandussüsteem, mis baseerub majapidamise või kogukonna isevarustamisel ning suhtleb välismaailmaga väga piiratud ulatuses

.

Selleks on soovitav teha eraldi kululiik "Küttekompensatsioon". Reeglina on tegemist fikseeritud summaga ja summa peaks olema miinusmärgiga. Põhimõtteliselt võib ka sisestada küttearve kompensatsiooni võrra väiksemana, või sisestada kütte alla kaks kuluarvet: 1) küttearve; 2) küttekompensatsioon miinusega.

.

Kütus. Autode kütus (nii bensiin kui diisel) on kululiik, mida oleme seni igal aastal selgelt liiga väikeseks hinnanud. Tegelikkus näitab, et kütusehinnad ei püsi samal tasemel ja kütusekulu sõltub suurel määral kasutatavatest autodest, mis omakorda sõltub meie puhul paljuski suvest ja …

.

Märksõnad: kululiik, kuluobjekt, kulukoht, kulukäitur, kuluarvestussüsteem. 3 Estonian University of Life Sciences Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 Abstract of Master’s Thesis Author: Kätlin Variksaar Curriculum: Department of Accounting and Finance

.

Kuluridu kustutada ei ole võimalik, kui mõni kululiik ei teostunud, siis märkige veerus Aruanne selle rea taha 0. ... Mari peab sellisel juhul aruande juurde esitama ka maksedokumendi, mis näitab, et ta on tasunud Jürile lennupiletite maksumuse.

.

3. Kululiik “Perioodika”. Eelarveülejääk umbes 28%. Sama põhjus mis eelmisel liigilgi. Tellisin kunagi näiteks “Äripäeva” ja “Tehnika Maailma” aga tegelikult oli neid lugeda üsna vähe aega. Lõpetasime tellimused ja tellime edasi ainult selliseid ajalehti/ajakirju, mis …

.

Optsioon. 1. Mis on optsioon?. Optsioon annab omanikule õiguse osta ostuoptsioon ehk call option või müüa müügioptsioon ehk. put option kindlaks määratud ajal tulevikus kindel kogus finantsvara varem kokkulepitud hinnaga. tehinguhind ehk strike price . optsioonilepingu strike hind on fikseeritud, kuid see võib muutuda kui. alusvara hind muutub korporatiivsete …

kuidas leida enda stiilkui kõrge on temperatuur vahevöö ülemises osasmis on ajakirjandusvabaduseesmised turvapadjad avanevadkus on palju raudamis on androidarv jagub 3-ga kuikuidas teha maksa pasteetimis värvi on armastus sõnadmis on perekond

       

 
    By Rafcorp
563
Bing Google