http://bkbelgique4.be/Mis on kollokatsioon


mis on kollokatsioon

Kollokatsioon statistilises mõttes on sõnade (või sõnavormide) esinemine üksteise naabruses sagedamini, kui võiks eeldada nende endi (eraldi esinemise) sageduste põhjal, oletades, et sõnad üldiselt esinevad tekstis juhuslikult. Keeleteaduses mõistetakse kollokatsiooneka kitsamalt: need on sellised sageli koos kasutatavate …

.

Kollokatsioonide tuvastamiseks korpusest kasutatab kollokatsioonide leidja sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmiseks kolme statistikut: log-tõepära funktsioon (Log-likelihood LL), vastastikuse informatsiooni väärtus (Mutual Information MI) ja minimaalne tundlikkus (Minimum Sensitivity MS); võrdluseks saab otsida ka lihtsalt esinemissageduse järgi järjestatud …

.

Kollokatsioonid ehk naabersõnad on sõna tähendusest sõltuvalt sageli koos kasutatavad sõnad.. Naabersõna leidmine on raske eelkõige võõrkeele õppijale, emakeeles on kasutus pigem intuitiivne. Kollokatsioonide kirjeldamist hõlbustab korpuslingvistika.. Eesti keele naabersõnu pakub ühisotsing sõnaveeb.. Viited

.

Kollokatsioon: Turvaline serveri installimisruum. Eluase: Oma serveri hoiustamine andmekeskuses. Hostimine: Rentige äriettevõtte server.

.

Üldiselt viitab "make" asjadele, mis on tehtud, mida seal varem ei olnud. "Toimingud" viitavad tegevustele, mida me võtame või teevad, näiteks tööülesannete täitmiseks. …

.

on kollokatsioon kui sage koosesinemine üldistus, mis ainult ei peegelda kuultuuris kehtivaid seaduspärasusi ja stereotüüpset nägemust, vaid läbi kollokatsioonimustrite luuakse …

.

.

.

Kollokatsioon statistilises mõttes on üldiselt sama, mis püsiühendid keeleteaduses. Tähenduse järgi võib kollaktsioone jagada idioomideks (laseme jalga, löövad lokku, miski seisab savist jalgadel) ja mitte-idioomideks, mis lingvistilises mõttes on kollokatsioonid (kange kohv, tähelepanu pöörama, kartuleid võtma, marju korjama). Idiomaatilisi verbiühendeid nimetatakse …

.

kollokatsioon-füüsilise ruumi ja nende tehniliste vahendite pakkumine, mis on vajalikud kasutusõiguse saanu vastavate seadmete asjakohaseks paigutamiseks ja ühendamiseks lisa B jao kohaselt eurlex

.

h) kollokatsioon - füüsilise ruumi ja nende tehniliste vahendite pakkumine, mis on vajalikud kasutusõiguse saanu vastavate seadmete asjakohaseks paigutamiseks ja ühendamiseks lisa B …

.

h) kollokatsioon - füüsilise ruumi ja nende tehniliste vahendite pakkumine, mis on vajalikud kasutusõiguse saanu vastavate seadmete asjakohaseks paigutamiseks ja ühendamiseks lisa B …

.

2 Sisukord Sissejuhatus......................................................................................................................4 1 Kollokatsiooni ...

.

h) kollokatsioon - füüsilise ruumi ja nende tehniliste vahendite pakkumine, mis on vajalikud kasutusõiguse saanu vastavate seadmete asjakohaseks paigutamiseks ja ühendamiseks lisa B …

.

Kollokatsioon on keeleline kontekst, milles sõna kasutada saab (nt kartuleid võtma, marju korjama, vilja koristama). Metafoor on sõna või väljendi kasutus uudses sarnasuse või analoogia alusel ülekantud tähenduses, varjatud võrdlus.

.

Kollokatsioon on tuntud sõnade rühmitus, eriti sõnad, mis tavaliselt ilmuvad koos ja seovad seeläbi tähenduse. Kollokatsioonide vahemik viitab selliste elementide komplektile, mis tavaliselt sõna juurde kuuluvad. Kollokatsiooniaparaadi suurus sõltub osaliselt sõna spetsiifilisusest ja tähenduste arvust.

.

Kollokatsioon on kujunenud paljude kasutuspõhiste keeleteaduse alade põhimõisteks. Nende alade seas pakub tänapäevane korpusleksikograafia tõhusaid ... mis viisitähenduses esineb ainult koos kollokaatverbidega kirjutama ja rääkima. Kõige laiema kollokaatverbide skaalaga on viperusteta, mis on tõenäoliselt ka selle

.

Mis meile ei meeldi. Ühispakkumiste pakkujaid võib olla keeruline leida. Soovite leida sellise, mis asub teie kontori või kodu lähedal, et saaksite oma serverit vajadusel uuendada ja hooldada. Kuid kui te ei ela suure linna lähedal, kus on suured võrgu sõlmpunktid, pole tõenäoline, et te leiate palju asukohavõimalusi.

.

Kollokatsioon - on samuti klaster, mis on saavutatud kindla sõna märgendi otsingu tulemusena, milles üks element on otsitav sõna, mis paigutatakse klastri keskele ning tuuakse esile tema vasakpoolne ning paremapoolne ümbrus. (Smadja F. A & McKeown, 1990) Süntaktiline analüüs - lause esitamine formaalsete märgendite abil. ...

.

Järgmisena “kollokatsioon”. Vikipeedia ütleb, et kollokatsioon on sõnajada, mis toimub sagedamini kui peaks, kui otsustada lihtsalt statistilise tõenäosuse järgi. Näideteks on omadussõna-nimisõnapaarid “tugev tee” ja “võimas arvuti”. „Tugev” ja „võimas” on praktiliselt sünonüümid, kuid tavaliselt ei öelda ...

.

kollokatsioon-füüsilise ruumi ja nende tehniliste vahendite pakkumine, mis on vajalikud kasutusõiguse saanu vastavate seadmete asjakohaseks paigutamiseks ja ühendamiseks lisa B jao kohaselt eurlex

.

• nõrgad klassifikaatorid (soft classifiers) – parameetrid, mis lause skoori vähem mõjutavad, nt teatud elementide (komade, asesõnade vm) arv lauses. kollokatsioon (collocation) – sisusõnade tähenduslikud ja statistiliselt esilduvad kombinatsioonid teiste leksikaalset e ja grammatiliste üksustega (nt päike paistab,

.

Mis värvi on armastus? Projektis käsitletakse värvide ja emotsioonide seoseid. Millised on värvid, mis tekitavad meis emotsioone? Millised emotsioonid on meie jaoks tajutavalt värvilised? Kuidas käsitletakse eri keeltes emotsioonide ja värvide seoseid.

.

A fraasimall on fraasipikk kollokatsioon, mis sisaldab ühte või mitut tühja pesa, mille võib üksikute fraaside saamiseks täita sõnadega. Sisu 1 Kirjeldus 2 Kasutage 3 Vaata ka 4 Viited Kirjeldus Fraasimall on fraasipikk kollokatsioon, mis sisaldab ühte või mitut tühja pesa, mille võib üksikute fraaside saamiseks täita sõnadega.

.

mis käsitleb eraldatud juurdepääsu kliendiliinile (EMPs kohaldatav tekst) ... kollokatsioon - füüsilise ruumi ja nende tehniliste vahendite pakkumine, mis on vajalikud kasutusõiguse saanu vastavate seadmete asjakohaseks paigutamiseks ja ühendamiseks lisa B jao kohaselt; i) seotud vahendid - eraldatud kliendiliinijuurdepääsuga seotud ...

.

Sõnaraamatu koostamiseks tuleb teada sõnade tähendusi. Seepärast saab öelda, et semantika on nii vana kui vana on vanim teadaolev sõnaraamat, mis pärineb ajast umbes 3000 aastat eKr.. Termin semantika on filosoofias tuntud umbes Aristotelese ajast alates.. Keeleteaduse haruna tuntakse semantikat 19. sajandi lõpust, kui Michel Bréal tutvustas keeleteadlastele terminit …

.

Kolmeaastase arenduse tulemusel oleme otsustanud ikkagi mudelit muuta rekursiivsuse suunas: kui enne olid kollokatsioonid eraldi olemid, mis olid lekseemiga seotud, siis nüüd on kollokatsioon ise sõna/keelend, mille juures saab (sõnakoguspetsiifiliste) ilmikuseostega esitada, millistest komponentidest ja kuidas see koosneb (vt joonisel 1 ...

.

Mis on juhtimine vene keeles? Selle küsimuse peale on tõenäoliselt mõelnud peaaegu iga Wordi programmi või mõne muu tekstiredaktori aktiivne kasutaja. Miks? Jah, sest need programmid annavad haldamisel sageli veateateid. Vene keeles on palju reegleid, mida koolitundides üksikasjalikult ei arutata.

.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiivis 97/33/EÜ telekommunikatsioonivõrkude vastastikuse sidumise kohta universaalteenuse ja koostoimevõime kindlustamiseks, mis rakendab avatud võrgu pakkumise (ONP) põhimõtteid, (1 ) muudetud direktiiviga 98/61/EÜ, (2 ) eriti selle artikli 4 lõikes 2 ning artiklites 7, 9 ja 11 sätestatakse …

kui kiiresti läheb alkohol verest väljakuidas teha kuvatõmmismis vitamiin aitab väsimuse vastusiis kuikuidas kütta tulikivi ahjukuidas kirjutada pühendustmis on tiheduskuidas investeerida naftassekuidas kasutada viaplaytoidud mis sisaldavad gluteenikuidas teha piparmündiõlikuidas valada betoonpõrandatmis on liitsõnamis lilled naistepäevaksristuvad sirged on kaks lõikuvat sirget mis lõikumisel moodustavadkui palju on mul rahareisikindlustus kus tehaperfektsionism kui haiguskuidas soolata seenikuidas kaetakse eelarve puudujääkkuidas?

mis on riimvesikui kaua on tarbijal kohustus toote pakend säilitadajuhul kui komamis on tööajanormulla laxen laul mis leidis sõnadmis on ristküsitluskui kaua kestab arvuti akukuidas tekib pööriselektrivälikui palju ampreid vajakui mind keegi ei sunniks

       

 
    � By Rafcorp
205
Bing Google